Phân bón Thép L p Ammonium Sulfate

Phân bón Thép L p Amoni Sulfate & nbsp; Thông tin c b n

  • Model NO .: 99%

  • Lo i phát hành: Nhanh

  • c tính Hóa h c: Hoá h c trung tính

  • Type: Compost

  • Cla

    / Li>

Phân bón Thép L p Ammonium Sulfate & nbsp; Mô t s n ph m

P>

Phân bón Thép L p Ammonium Sulfate & nbsp; Thông s k thu t

1. Phân bón ammonium sulfat
2. Nit : 21% min
3. m: 0.5% t i a
4. Kích th c: 1-4mm
5. Pha lê tr ng
mmonium sulfat & nbsp; & nbsp; SOA 21
Amoni sulfat, Amoni Phosphate Sunfat
S n ph m Nông nghi p, Phân bón Nông nghi p
c s d ng trong ngành d t, da, > Túi 25/50 / 1000Kg ho c yêu c u c a khách hàng khác
Màu s c: Tinh th
Thông s k thu t
Thông s
Tiêu chu n
K t qu th nghi m
Nit < br=""> 21.0% min
21.8%
m
0.5% t i a
0.42%
S n ph m chính:
Urê d ng h t, Urea lu c, TSP, DAP , MAP, Amoni sulfat, Amoni Clorua NPK, FMP ... & nbsp; & nbsp;
V chúng tôi:
Kinh nghi m: Chuyên v s n xu t phân bón và kinh doanh xu t kh u kho ng h n 13 n m.
Ch t l ng T t , Giá c c nh tranh, d ch v xu t s c
Cung c p nhanh: & nbsp; & nbsp; M t l ng l n s n ph m c l u tr trong nhà ngo i quan c a chúng tôi

Phân bón Thép L p Ammonium Sulfate & nbsp; ng d ng:

1. Trong nông nghi p, dùng cho phân m. ó là m t lo i phân bón ho t ng, có th làm cho cây tr ng phát tri n m nh và c i thi n ch t l ng trái cây và n ng su t và t ng c ng kh n ng ch ng l i th m h a, có th c s d ng cho t tr ng cây ph bi n trong phân bón c b n, phân bón b sung và phân chu ng. Nó có th thích h p cho t không có sulfer, nh ng i v i t axit, sulfat ammonium c n ph i c s d ng v i vôi.
2. Nguyên li u làm phân bón h p ch t.
3. Trong ngành công nghi p hóa ch t, nó c s d ng làm nguyên li u oxydol, ammonia-phèn và amoni clorua;
4. Trong Công nghi p Hàn, c s d ng cho ch t hàn;
5. Trong ngành công nghi p d t, ued cho l a ch m c a v i d t;
6. Trong ngành công nghi p m i n, c s d ng cho ph gia electrobath;
7. Ammonium sulfate có th c s d ng làm v t li u ch u l a;
8. Ch t xúc tác trong màu th c ph m màu nâu ;

Phân bón Thép L p Ammonium Sulfate & nbsp; Bao bì & amp; V n chuy n

L u kho và v n chuy n:

c l u tr trong kho l nh, khô và thông thoáng. Không c cùng v i ch t li u Alkali, ch ng h n nh vôi, xi m ng, v.v.
Không ánh sáng m t tr i và m a trong quá trình v n chuy n. Không làm h ng bao bì.


Chú ý:
(1) Trong tr ng h p hi u qu phân bón th p h n, không ti p xúc v i các ch t ki m ho c các ch t khác.
(2) tránh làm t c ng và axit hóa, Không nên s d ng lâu dài amoni sulfat trên cùng m t m nh t nông nghi p. N u b n ph i s d ng phân bón, b n có th thêm m t s vôi ho c phân bón h u c m t cách thích h p.
ng n ng a s phân h y ammoni sulfat, ph i chú ý không pha v i vôi. T ng quát áp d ng cách nhau 2-3 ngày ~ 5 ngày.
(3) Không phù h p v i t axit.

L i th :

1: Chúng tôi có 9 n m kinh nghi m xu t kh u Cho s n ph m này.
2: M t s l i th th tr ng c bi t bao g m Iran, Bangladesh, Brazil, Colombia, Indonesia
3: Chúng tôi luôn c g ng h t s c cung c p t t c hàng hóa cho t ng n t hàng c a m i khách hàng.
4: Ch t l ng là hàng u, Giá c c nh tranh, D ch v là chuyên nghi p.

 Phân bón Thép L p Ammonium Sulfate.jpg