Ammonium Sulphate


Sulphate amoni & nbsp; Chi ti t s n ph m

Thông tin c b n

  • Phân lo i: Phân bón h u c

  • Ki u phát hành: Nhanh

  • Hình th c: Crystal

  • Ngu n g c: Trung Qu c

Ammonium Sulphate & nbsp; Mô t s n ph m

Thông s k thu t: (GB535-1995)

Các m c ki m tra n v C p trên Tiêu chu n C p b c Th ng xuyên
T l Nit % 21,0 21,0 20,5
L u hu nh (% S)% 23,0 23,0 23,0
m% 0,2 0.3 1,0
Axit sulfur t do (H2SO4 )% 0,03 0,05 0,02
Fe% 0,007
Nh % 0.00005
kim lo i n ng (nh Pb)% 0.005
ch t không hòa tan trong n c% 0,01
Tr ng Tinh th Tr ng, không có t p ch t

Ammonium Sulphate & nb Sp; Bao bì: Túi nh a bao bên trong v i túi nh a 25kg / 50kg / 1000kg / 1250kg ho c theo nhu c u c a khách hàng.

X lý và b o qu n: L u tr trong nhà khô ráo và thoáng khí v i bao bì óng kín t m. Ng n ch n v t li u kh i m a trong tr ng h p b tan trong và m t trong quá trình v n chuy n.

Các ng d ng: Th ng c s d ng trong phân bón, l i th là nó ít h p th m so v i các lo i phân bón khác. Nó c ng có th c s d ng trong công nghi p, ch ng h n nh s d ng trong d c ph m, d t may. T t nh t c ng có th c s d ng trong ngành công nghi p bia bia.

Ammonium Sulphate.jpg